Den här guiden hjälper dig att hitta rätt skyddshandskar för dina eller dina medarbetares behov.

Med hjälp av vår guide kan du hitta rätt handskar för ditt arbete. Om du fortfarande känner dig osäker på ditt val av handskar, kan du ta kontakt med våra skyddsexperter så hjälper vi dig med att hitta rätt handskar för din tillämpning.

Följ alltid angivna bruksanvisningar och bär alltid skyddshandskarna under arbetet. Skydda dina händer även på fritiden.

HUR VÄLJER MAN RÄTT SKYDDSHANDSKAR?

När du väljer handskar är det bra att ta hänsyn till att de är av hög kvalitet och slitstarka, vilket gör arbetet smidigare. Handskarna ska skydda händerna, ha rätt storlek, rätt egenskaper och ge ett bra grepp.

Handskarna bör väljas efter arbetsuppgift och i enlighet med uppgiftens riskbedömning. Riskbedömningen ska i första hand avgöra vilka faktorer som arbetarnas händer utsätts för i arbetet och i arbetsmiljön. För mekaniska, kemiska, termiska (värme, kyla) eller biologiska faktorer. För det andra undersöker bedömningen faror och olägenheter i arbetet, exponeringen, exponeringstidpunkten och frekvensen av faror/olägenheter per arbetsplats.

VILKEN STORLEK BÖR MAN VÄLJA PÅ SKYDDSHANDSKAR?

Skyddshandskarna ska sitta ordentligt på handen och kännas bekväma, hållbara och starka, samt vara enkla att ta på och av. När du väljer storlek på Jokasafe® -produkter, tänk på att välja en storlek mindre på handskarna eftersom vinylhandskar har en lös passform. Du kan även använda antingen tunna bomulls- eller polyesterhandskar eller varma fingervantar eller teddyhandskar inuti skyddshandsken för att förstärka egenskaperna. Enligt storlekstabellen för handskar nedan kan du uppskatta vilken storlek som passar bäst, se tabell 1.

Tabell 1. Storlekstabell för handskar

Storlek på handen

Storlek på handsken

XS 

XL 

10 

XXL 

11 

VAD BETYDER MÄRKNINGEN PÅ SKYDDSHANDSKARNA?

Skyddshandskar tilldelas en CE-märkning och en EN-standard om de uppfyller de krav som anges i EUdirektivet och -standarden. Skyddshandskarna ska ha en permanent märkning, antingen på själva handsken eller förpackningen. Varje produkttillverkare måste ha en försäkran om överensstämmelse, vilket är ett officiellt dokument genom vilket tillverkaren försäkrar att produkten är i överensstämmelse med kraven. Detta dokument måste erhållas från leverantören eller säljaren på begäran.

Den permanenta märkningen ska inkludera CE-märkningen, tillverkarens namn eller logotyp, handskens namn eller produktkod, storlek, standardnummer, piktogram, skyddsnivåer eller -klasser, tillverkningsdatum (klass III).

CE-KATEGORIER

Skyddshandskar delas in i tre kategorier beroende på graden av risk de är avsedda att skydda mot.

  • Kategori I - handskarna skyddar användare mot små risker
  • Kategori II - handskarna skyddar användare mot andra risker
  • Kategori III -handskarna skyddar mot allvarliga risker eller livsfarliga risker

EN-STANDARDER

SKYDDSHANDSKAR MOT KYLA

stand EN5112006

Skyddsnivåmärkningar:

1. konvektionskyla, skyddsnivå 0–4, bäst 4
2. kontaktkyla, skyddsnivå 0–4, bäst 4
3. förmåga att motstå vatten, skyddsnivå 0 (ingen vattenpenetration) eller 1 (vattenpenetration)

SKYDDSHANDSKAR MOT TERMISKA RISKER (VÄRME OCH/ELLER ELD)

stand EN407

Skyddsnivåmärkningar:

1. brandegenskaper
2. kontaktvärme
3. omgivande värme
4. strålningsvärme
5. stänk av smält metall
6. smält metall

SKYDDSHANDSKAR MOT MEKANISKA RISKER

stand EN388

Skyddsnivåmärkningar:

1. slitstyrka, skyddsgrad 1–4, bäst 4
2. skärbeständighet (COUP-test), skyddsgrad 1–5, bäst 5
3. rivhållfasthet (Newton), skyddsgrad 1–4, bäst 4
4. punkteringsmotstånd (Newton), skyddsgrad 1–4, bäst 4
5. skärbeständighet (TDM-test), skyddsgrad A-F, bäst F
6. slagskydd, avslag/godkännande P (markeras endast om kravet är uppfyllt)

X= den här egenskapen har inte testats
0= skyddsnivån uppfyller inte minimikravet

Den främsta testmetoden för skärbeständighet är COUP-testet. Som ett sekundärt alternativ används TDMtestet när bladet visar sig vara matt i COUP-testet eller tillverkaren vill testa funktionen.

SKYDDSHANDSKAR MOT FARLIGA KEMIKALIER OCH MIKROORGANISMER

stand EN374 1 typeA

stand EN374 1 typeA

stand EN374 1 typeA

Kemikalieskyddsmärkningar:

Kemikalieskyddshandskar kategoriseras i tre olika typer:

Typ A – 30 minuter (skyddsnivå 2) för minst 6 specificerade kemikalier
Typ B – 30 minuter (skyddsnivå 2) för minst 3 specificerade kemikalier
Typ C – 10 minuter (skyddsnivå 1) för minst 1 specificerat kemikalie

Den tredje raden i piktogrammet för typ A och typ B indikerar vilka kemikalier handsken skyddar mot, se
tabell 2. För typ C finns ingen tredje rad.

Tabell 2. Kemikalietesttabell

Bokstavskod 

Kemikalie 

CAS-nummer 

Kategori 

Metanol 

67-56-1 

alkohol 

Aceton 

67-64-1 

keton 

Acetonitril 

75-05-8 

nitrilblandning 

Diklormetan 

75-09-2 

klorinerad paraffin 

Koldisulfid 

75-15-0 

svavel som innehåller organisk förening 

Toluen 

108-88-3 

Aromatiskt kolväte 

Dietylamin 

109-89-7 

amin 

Tetrahydrofuran 

109-99-9 

heterocyklisk och eterisk förening 

Etylacetat 

141-78-6 

ester 

n-Heptan 

142-85-5 

mättat kolväte 

natriumhydroxid 40 % 

1310-73-2 

oorganisk bas 

svavelsyra 96 % 

7664-93-9 

oorganisk mineralsyra, oxiderande 

salpetersyra 65 % 

7697-37-2 

mineralsyra 

ättiksyra 99 % 

64-19-7 

oorganisk syra 

ammoniumhydroxid 25 % 

7664-41-7 

oorganisk gas 

väteperoxid 30 % 

7722-84-1 

allmän kemikalisk reagens 

fluorvätesyra 40 % 

7664-39-3 

oorganisk mineralsyra 

formaldehyd 37 % 

50-00-0 

organisk gas, aldehyd 

Kemikaliehandskar testas avseende täthet, penetration och permeabilitet. Läckagetestet testar läckage av kemikalier och/eller mikroorganismer genom handskmaterialet. Permeabilitettestet testar en kemikalies förmåga att penetrera ett skyddshandskmaterial. Utifrån genombrottstiden bestäms skyddsklassen för skyddshandsken, se tabell 3.

Tabell 3. Skyddsnivåer enligt kemisk genombrottstid

Tid 

Skyddsklass 

>10 min 

klass 1 

>30 min 

klass 2 

>60 min 

klass 3 

>120 min 

klass 4 

>240 min 

klass 5 

>480 min 

klass 6 

Välj alltid lämpliga skyddshandskar vid hantering av kemikalier. Tabellen nedan listar vilka kemikaliegrupper
materialen som används i kemikaliehandskar tål, se tabell 4.

Tabell 4. Varaktighet för kemiska handskmaterial efter kemisk grupp

Kemikaliegrupp

Naturgummi

Nitril

Neopren

PVC 

PVA 

Butyl 

Lösningsmedel

x

x

 

 

 

 

Ketoner

x

 

x

 

x

x

Syror

x

x

x

x

 

 

Kolväten

 

x

x

 

x

 

Oljor

 

x

x

x

x

 

Fetter

 

x

x

x

 

 

Organiska lösningsmedel

 

x

x

 

x

 

Tabell 5. Kemikalietester

   

Granulerade handskar och tumhandskar

EN ISO 374-1:2016
EN ISO 374-5:2016

JokaHold, JokaHold Strong, JokaPolar, JokaTherm,
JokaTop, JokaTop Strong, JokaXrp

Släta handskar och tumhandskar

EN ISO 374-1:2016
EN ISO 374-5:2016

JokaArctic, JokaNordic, JokaOiler, JokaOiler Strong,
JokaOiler 35SP, JokaStark, JokaXO

Den testade kemikaliernas
användningsområden

CAS Nr

Genomtr. nivå

Min. genomtr. tid (min)

Genomtr. nivå

Min. genomtr. tid (min)

K : Natriumhydroksid 40%, NaOH
Syfte: pappersindustrin, läkemedels tillverkning, rengöringsmedel, avloppsöppnare

1310-73-2

6

480

6

480

L : Svavelsyra 96%, H2SO4 dvs vitriololja
Syfte: tillverkning av gödningsmedel, tillverkning av färgämnen, läkemedel och sprängämnen, oljeraffinering,  batterisyra

7664-93-9

2

30

3

60

M : Salpetersyra 65%, HNO3
Syfte: tillverkning av gödningsmedel, tillverkning av färgämnen, läkemedel och sprängämnen, tillverkning av syntetfiber

7697-37-2

3

60

3

60

P : Väteperoxid  30%, H2O2 dvs vätesuperoxid
Syfte: cellulosamassa ock textilblekningsmedel, desinfektionsmedel i läkemedels- och livsmedelsindustrin, kosmetika

7722-84-1

6

480

6

480

S : Fluorvätesyra 40%, HF dvs vätesuperoxid
Syfte: oljeraffinering, tillverkning av glas och stål,
aluminiumproduktion

7664-39-3

6

480

5

240

T :  Formaldehyd 37%, CH2O dvs metanal
Syfte: tillverkning av harts och mineralull, även tillverkning av textil- och kosmetiska ämnen, tillverkning av olika lim, cellulosa och sprängämnen

50-00-0

6

480

6

480


SKYDDSHANDSKAR MOT KEMIKALIER OCH MIKROORGANISMER

stand EN374 5

Standarden utvärderar handskens skydd mot virus, bakterier och svamp/mögel. Handskar måste vara täta
enligt samma tester som kemikalieskyddshandskar

SKYDDSHANDSKAR MED ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER

stand EN16350

Skyddshandskar med elektrostatiska egenskaper minimerar risken för explosion och när de används
måste personen vara ”jordad”, t.ex. med hjälp av skor. Enbart handskar ger inte totalt skydd.

SKYDDSHANDSKAR FÖR SVETSARE

stand EN12477

Typ A - handskarna är tjockare och skyddar bättre än handskar av typ B
Typ B - handskarna ger bättre fingerkänsla för krävande arbeten som t.ex. TIG-svetsning

SYMBOLER

LIVSMEDELSGODKÄND

stand EN1186

PEKSKÄRMSFUNKTION

stand kosketusnaytto

ESD-EGENSKAPER

stand ESD